Disclaimer

Lieve Blondelle, hierna te noemen “Lieve” , verleent u hierbij toegang tot https://inzichtinzicht.be ( hierna vernoemd “de website “) en nodigt u uit het de aangeboden informatie te verwerken. De zaakvoerder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid

Lieve spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud/prijzen onvolledig en/of onjuist is/zijn.
De op de website aangeboden materialen/info wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/info kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de zaakvoerder.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Lieve. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de zaakvoerder nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lieve.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lieve, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© info@inzichtinzicht.be